Lokalbestyrelsen

Glen Madsen

Lokalformand

Nicolas Flemming Lund

Bestyrelsesmedlem

Yvonne Thyrring

Bestyrelsesmedlem

Nina Weber

Bestyrelsesmedlem